CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 54/ 2018/QĐ-UBND
Ngày kư

19/12/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Băi bỏ các Chỉ thị, quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh BP phước trong lĩnh vực giao thông vận tải
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

54.pdf 77(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470