CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 776/ QĐ-UBND
Ngy k

09/05/2007

Người k Bi Văn Danh
Trch yếu Về việc ph duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2006 - 2010) huyện B Đăng
Cơ quan ban hnh Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

QĐ 776 TỈNH.doc 214(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470