CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2808/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/12/2015

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu v/v thành lập Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo trong điều hành thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xă hội hằng tháng tại cộng đồng năm 2015 trên địa bàn tỉnh BP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2808.pdf 93(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470