CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2/ 2015/QĐ-UBND
Ngy k

22/09/2015

Người k Vương Đức Lm
Trch yếu v/v Ban hnh Quy chế quản l v sử dụng nghĩa trang nhn dn trn địa bn thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh UBND thị x Đồng Xoi
Phần loại Quyết định UBND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

02.2015 QD.pdf 6730(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470