CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3200/ QĐ-UBND
Ngày kư

07/12/2017

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu di tích lịch sử nhà tù Bà rá và tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định phường Sơn Giang - thị xă Phước Long
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3200.pdf 170(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470