CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 177/ 1999/QĐ-UB
Ngày kư

26/07/99

Người kư PCT-Nguyễn Tấn Hưng
Trích yếu v/v Phân công các thành viên BCĐ Xóa đói giảm nghèo và các đơn vị, doanh nghiệp phụ trách và giúp đỡ các xă đặc biệt khó khăn trong tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định QPPL
Hiệu lực Hết
 
Toàn bộ nội dung:

177_1999_QD_UB.doc 31(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470