CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1128/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/05/2008

Người kư Nguyễn Văn Lợi
Trích yếu Phê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án Di dời và ổn định dân DCTD trong lâm phần Ban QLRPH Đồng Nai
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

19. QD 1128 TINH.doc 84(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470