CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 1616/ QĐ-UBND
Ngày kư

16/07/2020

Người kư Trần Tuệ Hiền
Trích yếu Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và băi bỏ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện, UBND cấp xă thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470