CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 617/ QĐ-UBND
Ngày kư

22/03/2017

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu Băi bỏ quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của UBND tỉnh và quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

617.pdf 41(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470