CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2140/ QĐ-UBND
Ngày kư

09/10/2014

Người kư Nguyễn Văn Trăm
Trích yếu V/v phê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng vườn nhân chồi và vườn ươm giống điều, cà phê ghép năng suất cao
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2140.pdf 73(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470