CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Ton bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Php Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 4/ 2017/QĐ-UBND
Ngy k

22/09/2017

Người k L Trường Sơn
Trch yếu Ban hnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v cơ cấu tổ chức của phng Văn ha v Thng tin thị x Đồng Xoi
Cơ quan ban hnh UBND thị x Đồng Xoi
Phần loại Quyết định UBND thị x Đồng Xoi
Hiệu lực Cn
 
Ton bộ nội dung:

04 DX.pdf 2257(Kbytes)
UỶ BAN NHN DN TỈNH BNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 thng 1, phường Tn Ph, thị x Đồng Xoi, tỉnh Bnh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470