CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 3331/ QĐ-UBND
Ngày kư

30/12/2020

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thái Thành, giao đất cho UBND xă Bom Bo để xây dựng trụ sở
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phần loại Quyết định UBND tỉnh
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

3331.pdf 1604(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470