CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2772/ QĐ-UBND
Ngày kư

18/12/2008

Người kư Trương Tấn Thiệu
Trích yếu Về việc điều chỉnh Danh mục chi tiết các KCN quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

4. QD 2772 TINH.doc 49(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470