CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 
   

"Văn bản trước" Văn Bản Pháp Luật "Văn bản kế tiếp"
   
Số hiệu 2794/ QĐ-UBND
Ngày kư

10/12/2018

Người kư Huỳnh Anh Minh
Trích yếu Ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện đề án "phát triển hợp tác xă, liên hiệp hợp tác xă nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phần loại Quyết định của Chủ tịch
Hiệu lực C̣n
 
Toàn bộ nội dung:

2794.pdf 662(Kbytes)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH B̀NH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xă Đồng Xoài, tỉnh B́nh Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470