CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
462
Hide details for 20122012
88
Show details for 12/201212/2012
22
Show details for 11/201211/2012
34
Show details for 10/201210/2012
35
Show details for 9/20129/2012
62
Show details for 8/20128/2012
37
Show details for 7/20127/2012
29
Show details for 6/20126/2012
39
Hide details for 5/20125/2012
1142/QĐ-UBND30/05/2012Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Du lịch tỉnh Bình Phước
1127/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước, gaii đoạn 2012-2015
1122/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconBan hành Quy định quản lý quy hoạch hệ thống thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1069/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconPhê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1065/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconThành lập Phòng Y tế, Quản sinh và Dinh Dưỡng thuộc Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước
1064/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconQuy định xếp loại đường bộ để tính cước vận tải trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1058/QĐ-UBND29/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ
1037/QĐ-UBND22/05/2012Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo bảo vệ rừng tỉnh
1019/QĐ-UBND21/05/2012Attachment IconPhê duyệt Phương án bảo vệ đập công trình Thủy điện Srok Phu Miêng
1011/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn huyện Đồng Phú cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1010/QĐ-UBND18/05/2012Attachment IconGiao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các phường: Phước Bình, Long Phước, Thác Mơ thuộc thị xã Phước Long cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
1003/QĐ-UBND18/05/2012Attachment Icon Giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn các xã:Tân Khai, Đồng Nơ, Thanh Bình thuộc huyện Hớn Quản cho Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
995/QĐ-UBND16/05/2012Attachment IconCông bố một số thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
989/QĐ-UBND16/05/2012Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch núi Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
988/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
985/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBan hành quy định về tổ chức chia Cụm, Khối thi đua và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
984/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBan hành quy định về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng phong trào thi đua "Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2011-2015
983/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2012
981/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương kỹ thuật và dự toán kinh phí xây dựng Đề án chi trả dịch vụ môi trường rừng
979/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconQuy định điều kiện hưởng chế độ bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg cho các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp
974/QĐ-UBND15/05/2012Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chủ lực của tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470