CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Show details for 5/20135/2013
28
Show details for 4/20134/2013
21
Hide details for 3/20133/2013
488/QĐ-UBND29/03/2013Attachment IconCho phép thành lập Hội Văn học Nghệ thuật huyện Bù Đăng
478/QĐ-UBND28/03/2013Attachment IconVề việc cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Lộc Ninh
436/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconBổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2013
434/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2013
419/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconThành lập Ban chỉ đạo thực hiện "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn II (2013-2016) trên địa bàn tỉnh"
418/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconVề việc Công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước
417/QĐ-UBND20/03/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
401/QĐ-UBND18/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 định hướng đến năm 2030
393/QĐ-UBND18/03/2013Attachment IconVề việc công bố bổ sung thủ tục hành chính của cấp tỉnh, cấp huyện thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
380/QĐ-UBND13/03/2013Attachment IconVề việc Quy định tạm thời mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Phước
375/QĐ-UBND13/03/2013Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án cấp điện cho các thôn, ấp chưa có điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2020
361/QĐ-UBND08/03/2013Attachment IconVề việc phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
360/QĐ-UBND08/03/2013Attachment IconVề việc công bố một số thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
353/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, gia đoạn 2013-2020
353/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, gia đoạn 2013-2020
352/QĐ-UBND07/03/2013Attachment IconPhê duyệt Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trong độ tuổi thanh niên, giai đoạn 2013-2015
328/QĐ-UBND04/03/2013Attachment IconVề việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 94 - KH/TU ngày 27/12/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới
327/QĐ-UBND04/03/2013Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470