CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Hide details for 4/19994/1999
83/1999/QĐ-UB26/04/99Attachment IconV/v Phê duyệt Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng Thị trấn Chơn Thành huyện Bình Long Tỉnh Bình Phước
78/1999/QĐ-UB20/04/99Attachment IconV/v "Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 Tỉnh Bình Phước"
68/1999/QĐ-UB10/04/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND Tỉnh với Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh Bình Phước
66/1999/QĐ-UB08/04/99Attachment IconV/v điều chỉnh Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 51/1999/QĐ-UB ngày 25/03/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước
64/1999/QĐ-UB08/04/99Attachment IconV/v "Ban hành Danh mục số 1 các cơ quan trong Tỉnh là diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Tỉnh Bình Phuớc"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470