CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Hide details for 3/20023/2002
15/2002/QĐ-UB27/03/2002Attachment IconV/v ban hành kế hoạch cải cách hành chính ở tỉnh Bình Phước giai đoạn 2002-2005
14/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconV/vThành lập Ban chỉ đạo chương trình xoá đói, giảm nghèo tỉnh Bình Phước
13/2002/QĐ-UB25/03/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định tạm thời về việc "Quản lí và thực hiện công tác đăng kí, trình tự xây dựng, xét duyệt, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12/2002/QĐ-UB20/03/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về chính sách khuyến klhích đầu tư bổ sung cho các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2002/QĐ-UB13/03/2002Attachment IconV/v Công bố công khai Dự toán Ngân sách năm 2002
10/2002/QĐ-UB05/03/2002Attachment IconV/v Quy định mức thu-chi học phí ở các trường bán công
9/2002/QĐ-UB05/03/2002Attachment IconV/v Mức thu-chi học phí học sinh kế hoạch A-Trường trung học Y tế
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470