CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Show details for 7/20067/2006
14
Show details for 6/20066/2006
6
Show details for 5/20065/2006
20
Show details for 4/20064/2006
13
Hide details for 3/20063/2006
36/2006/QĐ-UBND28/03/2006V/v : ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2006
35/2006/QĐ-UBND23/03/2006Attachment IconV/v : thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Nai
34/2006/QĐ-UBND22/03/2006V/v : thành lập Hội đồng Giáo Dục Quốc phòng Tỉnh
33/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt đề án chuyên đổi Lâm trường Minh Đức thành Ban quản lý rừng phòng hộ Minh Đức
31/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt Đề án chuyển đổi Lâm trường Bù Đốp thành Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp
29/2006/QĐ-UBND20/03/2006V/v : phê duyệt đề án chuyển đổi lâm trường Bù Gia Mập thành ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Nhau
28/2006/QĐ-UBND16/03/2006V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/2006/QĐ-UBND09/03/2006V/v : ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tôn giáo Tỉnh Bình Phước
26/2006/QĐ-UBND09/03/2006V/v : thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng tỉnh Bình Phước
25/2006/QĐ-UBND06/03/2006V/v : sửa đổi Điều 2 của Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND
24/2006/QĐ-UBND03/03/2006V/v : hủy bỏ điểm C , mục 4 và bổ sung điểm f , mục 1 chỉ thị số 19/2005/CT-UBND ngày 7/11/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470