CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Show details for 6/20076/2007
24
Show details for 5/20075/2007
20
Show details for 4/20074/2007
40
Show details for 3/20073/2007
11
Hide details for 2/20072/2007
352/QĐ-UBND28/02/2007Attachment IconBan hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 tỉnh Bình Phước
269/QĐ-UBND09/02/2007Attachment IconGiao nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án, hợp phần trong Đề án
“Ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006 - 2010”
257/QĐ-UBND07/02/2007Attachment IconVề việc thành lập một số ấp mới
thuộc xã Tân Thành và xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp
256/QĐ-UBND07/02/2007Attachment IconVề việc thành lập một số ấp mới thuộc xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh
239/QĐ-UBND06/02/2007Attachment IconPhê duyệt Dự án theo dõi diễn biến rừng
và đất lâm nghiệp giai đoạn 2007 - 2010
224/QĐ-UBND06/02/2007Attachment IconVề việc giao tổng nguồn vốn nước ngoài (IDA)
từ năm 2002 đến 2006 cho Dự án Hạ tầng cơ sở nông thôn
dựa vào cộng đồng (CBRIP) tiếp tục thực hiện trong năm 2007
215/QĐ-UBND05/02/2007Attachment IconPhê duyệt Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn,
học sinh dân tộc thiểu số nội trú, người tàn tật năm 2007
204/QĐ-UBND05/02/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
huyện Đồng Phú đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
7/2007/QĐ-UBND26/02/2007Attachment IconBan hành Quy định thực hiện Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
6/2007/QĐ-UBND05/02/2007Attachment IconBan hành Đề án thực hiện các giải pháp làm giảm tội phạm, ma túy,
tệ nạn xã hội, lây nhiễm HIV/AIDS và tai nạn giao thông
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2007 - 2010
4/2007/CT-UBND22/02/2007Attachment IconVề công tác dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng năm 2007
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470