CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Hide details for 20112011
102
Show details for 12/201112/2011
35
Show details for 11/201111/2011
23
Show details for 10/201110/2011
38
Show details for 9/20119/2011
72
Show details for 8/20118/2011
59
Show details for 7/20117/2011
70
Show details for 6/20116/2011
57
Show details for 5/20115/2011
77
Hide details for 4/20114/2011
1095/QĐ-UBND28/04/2011Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư dọc đường vòng quanh Hồ suối cam, thị xã Đồng Xoài
1094/QĐ-UBND28/04/2011Attachment IconV/v thành lập Hội đồng định giá tài sản là tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu sung quỹ Nhà nước
1093/QĐ-UBND28/04/2011Attachment IconV/v thành lập Hội đồng định giá tài sản là vật chứng của các vụ án làm căn cứ bán đấu giá khi cơ quan CSĐT cấp tỉnh đề nghị
1092/QĐ-UBND28/04/2011Attachment IconV/v ban hành bổ sung bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh
1065/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chơn Thành
1064/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hớn Quản
1063/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 -2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đồng Phú
1062/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn thị xã Đồng Xoài
1061/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn thị Phước Long
1060/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bù Đốp
1059/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lộc Ninh
1058/QĐ-UBND26/04/2011Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) các xã, thị trấn trên địa bàn thị xã Bình Long
1049/QĐ-UBND25/04/2011Attachment Iconvv sửa đổi Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 28/6/2007 của UBND tỉnh về việc ngưng và truy thu trợ cấp chất độc hoá học hàng tháng
1048/QĐ-UBND25/04/2011Attachment IconVv thành lập đoàn thẩm định kết quả kiểm tra công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1044/QĐ-UBND25/04/2011Attachment IconBan hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
1035/QĐ-UBND22/04/2011Attachment IconPhê duyệt Dự án khoanh nuôi bảo vệ rừng và chuyển đổi rừng nghèo kiệt, đất trống sang trồng rừng cao su tại KHoảnh: 2, 4, 6, 7, 8, 9 - Tiểu khu 187, Cty TNHH MTV cao su Phú Riềng
1034/QĐ-UBND21/04/2011Attachment IconVv kiện toàn BCĐ Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình đến vùng đông dân, có mức sinh cao, vùng khó khăn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470