CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Hide details for 2/20182/2018
387/QĐ-UBND13/02/2018Attachment IconV/v phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Đầu ư xây dựng, kinh doanh hạ tầng chợ và khu dân cư xã Quang Minh, huyện Chơn Thành
364/QĐ-UBND12/02/2018Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
335/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bù Gia Mập
334/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
333/QĐ-UBND06/02/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Phước Long
314/QĐ-UBND05/02/2018Attachment IconBan hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh Bình Phước
275/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
273/QĐ-UBND02/02/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
12/2018/QĐ-UBND09/02/2018Attachment IconBãi bỏ chỉ thị số 12/2013/CT-UBND ngày 25/7/2013 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác vận động, tiếp nhận và quản lý các chương trình, dự án nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (iNGOs) trên địa bàn tỉnh Bình Phước
11/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 141/1998/QĐ-UB ngày 16/11/1998 của UBND tỉnh về việc thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Phước"
10/2018/QĐ-UBND08/02/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007, quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 23/4/2008, quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/6/2009, quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 25/8/2010 của UBND tỉnh
15
Show details for 1/20181/2018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Hide details for 20132013
98
Show details for 12/201312/2013
44
Show details for 11/201311/2013
27
Show details for 10/201310/2013
27
Show details for 9/20139/2013
41
Show details for 8/20138/2013
87
Show details for 7/20137/2013
33
Show details for 6/20136/2013
45
Show details for 5/20135/2013
28
Show details for 4/20134/2013
21
Show details for 3/20133/2013
14
Hide details for 2/20132/2013
293/QĐ-UBND26/02/2013Attachment IconVề việc bổ sung, thủ tục hành chính và thay thế mẫu đơn, tờ khai tại bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã được ban hành theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND và Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470