CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
20
Hide details for 19971997
4
Show details for 12/199712/1997
5
Show details for 11/199711/1997
4
Show details for 10/199710/1997
3
Show details for 9/19979/1997
4
Hide details for 8/19978/1997
44/CT-UB27/08/97Attachment IconTổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh bộ đội biên phòng
43/CT-UB13/08/97Attachment Icontổ chức triển khai thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
42/CT-UB06/08/97Attachment IconTăng cường quản lý kinh doanh, làm dịch vụ bảo vệ thực vật và kiểm dịch thực vật
41/CT-UB01/08/97Attachment IconV/v thống nhất quản lý quy hoạch chung, qui hoạch chi tiết xây dựng các công trình kiến trúc xung quanh khu vực cơ quan trọng yếu của tỉnh
1
Show details for -1-1
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470