CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
20
Hide details for 19971997
4
Show details for 12/199712/1997
5
Show details for 11/199711/1997
4
Show details for 10/199710/1997
3
Hide details for 9/19979/1997
47/CT-UB19/09/97Attachment Icontổng kết công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ 2 năm ( 1996-1997)
46/CT-UB18/09/97Attachment IconTổ chức vận động toàn dân dùng muối Iôt
45/CT-UB03/09/97Attachment Iconbảo hiểm cho cán bộ công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
4
Show details for 8/19978/1997
1
Show details for -1-1
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470