CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
20
Hide details for 19971997
4
Show details for 12/199712/1997
5
Hide details for 11/199711/1997
2082/QĐ-UB08/11/97Attachment IconV/v Ban hành "Quy chế về cơ sở chữa bệnh của tỉnh Bình Phước
54/CT-UB25/11/97Attachment IconTăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội
53/CT-UB14/11/97Attachment IconTriển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 820/TTg ngày 03/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ
52/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức hoạt động của Hội cựu chiến binh tỉnh trong các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước trong tỉnh Bình Phước
51/CT-UB04/11/97Attachment IconTổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1997
4
Show details for 10/199710/1997
3
Show details for 9/19979/1997
4
Show details for 8/19978/1997
1
Show details for -1-1
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470