CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Hide details for 11/199811/1998
146/1998/QĐ-UB23/11/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tỉnh"
145/1998/QĐ-UB20/11/98Attachment Iconv/v thành lập Ban Chủ nhiệm dự án hiện đại hóa hệ thốn cấp nước Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
144/1998/QĐ-UB20/11/98v/v Công nhận thời gian công tác liên tục cho cán bộ
143/1998/QĐ-UB17/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình Phước"
141/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lí nhà nước tỉnh Bình Phước"
140/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động- Thương binh và Xã hôi tỉnh Bình Phước
138/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v quy định về thu,nộp và quản lý, sử dụng phí,lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
137/1998/QĐ-UB11/11/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý
133/1998/QĐ-UB06/11/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đền bù đơn giá các loại đất, hoa màu, vật kiến trúc thuộc khu vục ảnh hưởng của Dự án thủy điện Cần Đơn
132/1998/QĐ-UB05/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Bình Phước"
129/1998/QĐ-UB04/11/98Attachment Iconv/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kĩ thuật nền kinh tế quốc dân năm 1999
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470