CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Hide details for 5/20005/2000
54/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Củng cố Ban chỉ đạo Tổ chuyên viên thực hiện chương trình XĐGN , phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới Tỉnh .
53/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Sửa đổi quy định ở Khoản 2 Điều 3 Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 36/2000/QĐ-UB ngày 3/4/2000 của UBND tỉnh
52/2000/QĐ-UB26/05/2000Attachment IconV/v Điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu động viên huấn luyện QNDB năm 2000
51/2000/QĐ-UB24/05/2000Attachment IconV/v Thành lập Ban biên tập Bản tin Tư Pháp Bình Phước
49/2000/QĐ-UB09/05/2000Attachment IconV/v Thành lập Ủy ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em Thị xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước
48/2000/QĐ-UB09/05/2000Attachment IconV/v Thành lập Phòng Tư pháp Thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
46/2000/QĐ-UB08/05/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu thu,lập Quỹ phòng, chốn lụt, bão năm 2000
12/2000/CT-UB26/05/2000Attachment IconV/v thực hiện dự án nâng cấp, đường ĐT 741 đoạn nội ô Thị xã Đồng Xoài Tỉnh Bình Phước
11/2000/CT-UB25/05/2000Attachment IconV/v Tăng cường công tác Phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2000
10/2000/CT-UB09/05/2000Attachment IconV/v "Tổ chức các kì thi tốt nghiệp năm hoc 1999-2000"
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470