CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Hide details for 6/20006/2000
56/2000/QĐ-UB14/06/2000Attachment IconV/v Giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước năm 2000
55/2000/QĐ-UB07/06/2000Attachment IconV/v Bổ sung,sửa đổi Quyết định số 260/1999/QĐ-UB ngày 30/11/1999 của tỉnh Bình Phước
14/2000/CT-UB26/06/2000Attachment IconV/v Triển khai chế độ kế toán áp dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh
13/2000/CT-UB14/06/2000Attachment IconV/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470