CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Hide details for 2/20002/2000
11/2000/QĐ-UB23/02/2000Attachment IconV/v Bổ nhiệm chức danh Xã đội trưởng, Phường đội trưởng và cán bộ tự vệ trên địa bàn Tỉnh
10/2000/QĐ-UB18/02/2000Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch huy động, sử dụng ngày công lao động công ích năm 2000
8/2000/QĐ-UB01/02/2000Attachment IconV/v Ban hành Quy định tạm thời thực hiện phân cấp đầu tư và xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
4/2000/CT-UB25/02/2000v/v "Tổ chức kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh"
3/2000/CT-UB25/02/2000Attachment IconV/v tăng cường công tác DQTV và công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh
2/2000/CT-UB14/02/2000Attachment IconV/v "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn-Vệ sinh Lao động và Phòng chống cháy nổ năm 2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470