CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Hide details for 1/20191/2019
245/QĐ-UBND31/01/2019Attachment IconV/v phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2022
228/QĐ-UBND30/01/2019Attachment IconV/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
227/QĐ-UBND30/01/2019Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2019 (vốn trong nước không bao gồm TPCP)
190/QĐ-BCĐ25/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước
102/QĐ-UBND15/01/2019Attachment IconV/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước
27/QĐ-UBND07/01/2019Attachment IconGiao biên chế công chức hành chính cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
11/2019/QĐ-UBND31/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước
10/2019/QĐ-UBND21/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước
9/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước
8/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước
7/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
6/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước
5/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước
4/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước
3/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước
2/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bình Phước
1/2019/QĐ-UBND18/01/2019Attachment IconV/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước
1/CT-UBND07/01/2019Attachment IconPhát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
231
Hide details for 20182018
37
Hide details for 12/201812/2018
3001/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconV/v phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Trung tâm huyện lỵ, huyện Bù Gia Mập đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
2993/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh
2977/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh
2974/QĐ-UBND28/12/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2934/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ; tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh, đơn vị trực thuộc sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành LĐ-TB&XH trên địa bàn tỉnh
2933/QĐ-UBND25/12/2018Attachment IconCông bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ và danh mục quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần đến ngày 15/12/2018
2846/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2019
2845/QĐ-UBND17/12/2018Attachment IconV/v giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
2844/QĐ-UBND14/12/2018Attachment IconV/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470