CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Hide details for 11/200511/2005
149/2005/QĐ-UBND30/11/2005Attachment IconV/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của sở y tế Tỉnh Bình Phước.
148/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành trên cơ sở tách ra từ Trung tâm y tế huyện Chơn Thành.
147/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Đồng Phú.
146/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Bù Đốp.
145/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Bù Đăng.
144/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung ytế huyện Lộc Ninh trên cơ sở tách ra từ trung tâm ytế huyện Lộc Ninh.
143/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Bình Long trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Bình Long.
142/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Bệnh viện đa khoa huyện Phước Long trên cơ sở tách ra từ Trung tâm ytế huyện Phước Long.
141/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự phòng thị xã Đồng Xoài trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế thị xã Đồng Xoài.
140/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự phòng huyện Chơn Thành trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyện ngành thuộc Trung tâm ytế huyện Chơn Thành.
139/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự phòng huyện Đồng Phú trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế Huyện Đồng Phú.
138/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự phòng huyện Bù Đốp trên cơ sở hợp nhất các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế huyện Bù Đốp
137/2005/QĐ-UBND23/11/2005Attachment IconV/v thành lập Trung tâm ytế dự phòng huỵện Bù Đăng trên cơ sở hợp nhát các Đội ytế chuyên ngành thuộc Trung tâm ytế huyện Bù Đăng.
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470