CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
13
Hide details for 8/20028/2002
46/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
45/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Hội bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Bình Phước
44/2002/QĐ-UB28/08/2002Attachment IconV/v Thành lập Trung tâm Tư vấn, dịch vụ dân số, Gia đình và trẻ em tỉnh Bình Phước
43/2002/QĐ-UB22/08/2002V/v thành lập trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước
42/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Thành lập doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích Công ty Thuỷ nông tỉnh Bình Phước
41/2002/QĐ-UB22/08/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch các dự án sản xuất kinh doanh thuộc nguồn vốn tín dụng đầu tư páht triển của Nhà nước năm 2002
40/2002/QĐ-UB21/08/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn ngoài nước năm 2002 cho dự án 2002 "Hạ tầng cơ sở nông thôn dựa vào cộng đồng"
39/2002/QĐ-UB19/08/2002Attachment IconV/v triển khai thực hiện thông tư số 04/2002/TT-BXD ngày 27/06/2002 của Bộ Xây dựng
38/2002/QĐ-UB02/08/2002Attachment IconV/v thành lập BCĐ thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước
22/2002/CT-UB27/08/2002Attachment IconV/v Tăng cường các biện pháp hạn hế tai nạn giao thông đường bộ, đặc biệt là tai nạn mô tô, xe gắn máy
21/2002/CT-UB23/08/2002Attachment IconV/v Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp trong thời gian tới
20/2002/CT-UB22/08/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh và tăng cường quản lí Nhà nước về nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước
19/2002/CT-UB02/08/2002V/v Triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí
8
Show details for 7/20027/2002
10
Show details for 6/20026/2002
5
Show details for 5/20025/2002
5
Show details for 4/20024/2002
10
Show details for 3/20023/2002
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8610
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470