CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Hide details for 4/19984/1998
51/1998/QĐ-UB18/04/98Attachment Iconv/v "ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh"
50/1998/QĐ-UB18/04/98Attachment Iconv/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục đấu thầu tại Tỉnh Bình Phước theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 và Nghị định 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ
44/1998/QĐ-UB01/04/98v/v Thuận quy hoạch Khu công nghiệp Nam Chơn Thành
43/1998/QĐ-UB01/04/98Attachment Iconv/v Bổ sung Qui định tạm thời về tổ chức, quản lí việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu tỉnh Bình Phước-Phần qiu định đối với gỗ mua bán tiểu ngạch
8/1998/CT-UB24/04/98Attachment Iconv/v công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 1998
7/1998/CT-UB23/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường công tác thực hiện và quản lí Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh va dịch vụ ăn uống
6/1998/CT-UB13/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường mở rộng cho vay đối với sản xuất
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470