CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Hide details for 8/19988/1998
105/1998/QĐ-UB22/08/98Attachment Iconv/v Quy định mức thu học phí ngành học Mầm non và Phổ thông Công lập
102/1998/QĐ-UB18/08/98Attachment Iconv/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 1998
100/1998/QĐ-UB11/08/98Attachment Iconv/v Ban hành Bản Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UB ngày 21/02/1997 của UBND tỉnh Bình Phước
99/1998/QĐ-UB08/08/98Attachment Iconv/v Ban hành chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã,Thị trấn ở tỉnh Bình Phước
96/1998/QĐ-UB06/08/98Attachment Iconv/vBan hành Quy chế quản lí các đoàn của Tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Phước
23/1998/CT-UB06/08/98Attachment Iconv/v "Hoàn thành dứt điểm công tác khen thưởng, tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chông Mỹ"
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470