CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Hide details for 10/199810/1998
127/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp nhà nước năm 1998
126/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố,thôn,sóc thuộc tỉnh Bình Phước
124/1998/QĐ-UB16/10/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lí
119/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment Iconv/v Ban hành Quy định thời gian kiến thiết cơ bản của một số cây trồng, vật nuôi
28/1998/CT-UB01/10/98Attachment Iconv/v Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong trẻ em
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470