CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Hide details for 8/19998/1999
199/1999/QĐ-UB27/08/99Attachment IconV/v Điều chỉnh, bổ sung Quy định về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng QL 14 khôi phục nâng cấp QL 14 đoạn Chơn Thành- Đồng Xoài ban hành kèm theo Quyết định 188/1999/QĐ-UB ngày 11/08/1999 của uBND tỉnh Bình Phước
198/1999/QĐ-UB26/08/99Attachment IconV/v Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư và bổ sung đất xây dựng trụ sở cơ quan tại thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
194/1999/QĐ-UB16/08/99Attachment Iconv/v Ban hành Hướng dẫn bổ sung thanh quyết toán các công trình đấu thầu và công trình chỉ định thầu khoán giá có chuyển tiếp từ năm trước sang năm 1999 theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp
193/1999/QĐ-UB13/08/99Attachment IconV/v quy định Thu-Chi quỹ quốc phòng -an ninh trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
191/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu và sử dụng tiền huy động đóng góp của học sinh các Trường công lập để xây dựng cơ sở vật chất trường học
190/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu, chi học phí các Trường bán công
189/1999/QĐ-UB12/08/99Attachment IconV/v Thu, chi học phí trong các Trung tâm giáo dục thường xuyên
188/1999/QĐ-UB11/08/99Attachment IconV/v Ban hành Quy định chính sách đền bù giải phóng mặt bằng và Bảng đơn giá đền bù thu hồi đất phục vụ Dự án nâng cấp Quốc lộ 14 đoạn Chơn Thành -Đồng Xoài
187/1999/QĐ-UB11/08/99Attachment IconV/v Ban hành Bản quy chế về tổ chức và quản lí chợ
185/1999/QĐ-UB05/08/99Attachment IconV/v Triển khai các đề tài khoa học - công nghệ năm 1999
183/1999/QĐ-UB05/08/99Attachment IconV/v Phê chuẩn Đề án Chương trình GQVL Tỉnh Bình Phước giai đoạn 1999-2000
180/1999/QĐ-UB02/08/99Attachment Iconv/v Giao Dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 1999
28/1999/CT-UB31/08/99Attachment IconV/v Thực hiện các quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật
27/1999/CT-UB18/08/99Attachment IconV/v Triển khai xây dựng Kế hoạch giải quyết việc làm ở các huyện, sở, ngành
26/1999/CT-UB18/08/99Attachment IconV/v Tăng cường quản lí các ấn phẩm văn hóa và sách giáo khoa trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470