CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        



Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Hide details for 9/19999/1999
216/1999/QĐ-UB16/09/99Attachment IconV/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đấu thầu bán cây đứng trong khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 03/06/1999
207/1999/QĐ-UB08/09/99Attachment IconV/v Bổ sung, sửa đổi Quyết định số 98/1999/QĐ-UB ngày 10/05/1999 của UBND tỉnh ( ban hành Quy định tạm thời một số chính sách đối với cán bộ đi học và chế độ bồi dưỡng cho giảng viên , báo cáo viên )
205/1999/QĐ-UB03/09/99Attachment IconV/v Ban hành Hướng dẫn lập Dự toán công trình XDCB theo Luật Thuế Giá trị gia tăng và Thuế Thu nhập doanh nghiệp
29/1999/CT-UB03/09/99Attachment IconV/v Tăng cường các biện pháp thu thuế
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470