CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Hide details for 10/199910/1999
236/1999/QĐ-UB29/10/99Attachment IconV/v Phê duyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002 tỉnh Bình Phước
235/1999/QĐ-UB28/10/99Attachment IconV/v Ban hành Quy định về quản lí đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã nghèo- khó khăn
234/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy về quản lý tài chính doanh nghiệp cho Sở Tài chính - Vật giá Tỉnh Bình Phước
233/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Phước
232/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính -Vật giá Tỉnh Bình Phước
231/1999/QĐ-UB15/10/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về du lịch Tỉnh Bình Phước
228/1999/QĐ-UB11/10/99Attachment Iconv/v Thành lập chợ Biên giới Hoa Lư huyện Lộc Ninh
227/1999/QĐ-UB11/10/99Attachment Iconv/v Điều chỉnh loại đất quy định trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ban hành kèm theo quyết định số 81/1999/QĐ-UB ngày 23/4/1999 của UBND tỉnh
224/1999/QĐ-UB07/10/99Attachment IconV/v thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện nông thôn
222/1999/QĐ-UB04/10/99Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp chơn Thành, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
33/1999/CT-UB27/10/99Attachment Iconv/v Tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470