CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Show details for 20012001
109
Hide details for 20002000
8
Hide details for 12/200012/2000
119/2000/QĐ-UB29/12/2000Attachment IconV/v ban hành bộ đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Bình Phước
117/2000/QĐ-UB28/12/2000Attachment Iconv/v Ban hành quy định thực hiện Quy chế quản lí đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
114/2000/QĐ-UB26/12/2000Attachment IconV/v Ban hành bộ đơn giá xây dựng cấp thoát nước tỉnh Bình Phước
113/2000/QĐ-UB22/12/2000Attachment IconV/v Thay đổi thành viên trong các Ban chỉ đạo, Hội đồng do UBND tỉnh thành lập
111/2000/QĐ-UB20/12/2000Attachment IconV/v Thành lập hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh
109/2000/QĐ-UB01/12/2000Attachment IconV/v Ban hành quy định thực hiện phân cấp đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
28/2000/CT-UB20/12/2000Attachment IconV/v Thực hiện điều tra, khảo sát và đánh giá hộ nghèo đói theo chuẩn mới
27/2000/CT-UB07/12/2000Attachment IconV/v Tổ chức triển khai xây dựng Hương ước
6
Show details for 11/200011/2000
11
Show details for 10/200010/2000
11
Show details for 9/20009/2000
16
Show details for 8/20008/2000
2
Show details for 7/20007/2000
4
Show details for 6/20006/2000
10
Show details for 5/20005/2000
17
Show details for 4/20004/2000
11
Show details for 3/20003/2000
6
Show details for 2/20002/2000
7
Show details for 1/20001/2000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470