CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Show details for 1/20021/2002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Hide details for 4/20014/2001
32/2001/QĐ-UB27/04/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách và đơn giá đền bù thiệt hại các loại đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu côngtrình hồ chứa nước Đồng Xoài-xã Thuận Lợi-huyện Đồng Phú -Tỉnh bình Phước
30/2001/QĐ-UB26/04/2001Attachment IconV/v Điều chỉnh bổ sung Phần I Quyết định số 13/1999/QĐ-UB ngày 29/01/1999 và Mục 3.1 Phần I áp giá đền bù tại quy trình lập và thẩm định phương án đền bù bna hành theo Quyết định số 52/1999/QĐ-UB ngày 25/3/1999 của tỉnh Bình Phước
29/2001/QĐ-UB25/04/2001Attachment IconV/v Đổi tên phòng công chứng Nhà nước số 1 thành Phòng công chứng số 1 tỉnh Bình Phước
27/2001/QĐ-UB25/04/2001Attachment IconV/v Bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
26/2001/QĐ-UB17/04/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban quản lí dự án chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tọc miền núi và vùng sâu, vùng xa huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
25/2001/QĐ-UB11/04/2001Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn,Nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001 tỉnh Bình Phước
13/2001/CT-UB26/04/2001V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ
12/2001/CT-UB26/04/2001V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Phước
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Show details for 1/20011/2001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470