CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
3
Show details for 2/20022/2002
5
Hide details for 1/20021/2002
4/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2002
3/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Giao chỉ tiuê kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2002-tỉnh Bình Phước
2/2002/QĐ-UB22/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch và bảo vệ cảnh quan, môi trường đô thị tại nội ô thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1/2002/QĐ-UB03/01/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về tổ chức, chính sách, chế độ đối với Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1/2002/CT-UB03/01/2002Attachment IconV/v Chấn chỉnh việc tuỳ tiện dừng phương tiện giao thông để kiểm tra, kiểm soát
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Hide details for 1/20011/2001
9/2001/QĐ-UB22/01/2001Attachment IconV/v "ban hành quy định tạm thời về chính sách khoán bảo vệ, khoanh nuôi rừng lồ ô cho dân nghèo, đồng bào dân tộc ở địa phương"
7/2001/QĐ-UB18/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hóa vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
6/2001/QĐ-UB17/01/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định cơ cấu, mật độ, loài cây và phương thức trồng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao tỉ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước
4/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001
3/2001/CT-UB16/01/2001Attachment IconV/v triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
3/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế -xã hội năm 2001 tỉnh Bình Phước
2/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2000 tỉnh Bình Phước
1/2001/QĐ-UB10/01/2001Attachment IconV/v Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
109
Show details for 20002000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470