CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Hide details for 4/19984/1998
51/1998/QĐ-UB18/04/98Attachment Iconv/v "ban hành Qui chế làm việc của UBND tỉnh"
50/1998/QĐ-UB18/04/98Attachment Iconv/v ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục đấu thầu tại Tỉnh Bình Phước theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/1996 và Nghị định 93/CP ngày 23/8/1997 của Chính phủ
44/1998/QĐ-UB01/04/98v/v Thuận quy hoạch Khu công nghiệp Nam Chơn Thành
43/1998/QĐ-UB01/04/98Attachment Iconv/v Bổ sung Qui định tạm thời về tổ chức, quản lí việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu tỉnh Bình Phước-Phần qiu định đối với gỗ mua bán tiểu ngạch
8/1998/CT-UB24/04/98Attachment Iconv/v công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão năm 1998
7/1998/CT-UB23/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường công tác thực hiện và quản lí Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất kinh doanh va dịch vụ ăn uống
6/1998/CT-UB13/04/98Attachment Iconv/v Tăng cường mở rộng cho vay đối với sản xuất
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8405
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470