CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Hide details for 8/19988/1998
105/1998/QĐ-UB22/08/98Attachment Iconv/v Quy định mức thu học phí ngành học Mầm non và Phổ thông Công lập
102/1998/QĐ-UB18/08/98Attachment Iconv/v giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 1998
100/1998/QĐ-UB11/08/98Attachment Iconv/v Ban hành Bản Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-UB ngày 21/02/1997 của UBND tỉnh Bình Phước
99/1998/QĐ-UB08/08/98Attachment Iconv/v Ban hành chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã,Thị trấn ở tỉnh Bình Phước
96/1998/QĐ-UB06/08/98Attachment Iconv/vBan hành Quy chế quản lí các đoàn của Tỉnh ra nước ngoài và các đoàn nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Bình Phước
23/1998/CT-UB06/08/98Attachment Iconv/v "Hoàn thành dứt điểm công tác khen thưởng, tổng kết thành tích kháng chiến chống Pháp và chông Mỹ"
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8405
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470