CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Show details for 11/199811/1998
5
Hide details for 10/199810/1998
127/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các Doanh nghiệp nhà nước năm 1998
126/1998/QĐ-UB19/10/98Attachment Iconv/v Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng ấp, khu phố,thôn,sóc thuộc tỉnh Bình Phước
124/1998/QĐ-UB16/10/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lí
119/1998/QĐ-UB05/10/98Attachment Iconv/v Ban hành Quy định thời gian kiến thiết cơ bản của một số cây trồng, vật nuôi
28/1998/CT-UB01/10/98Attachment Iconv/v Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trong trẻ em
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470