CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Hide details for 11/199811/1998
146/1998/QĐ-UB23/11/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tỉnh"
145/1998/QĐ-UB20/11/98Attachment Iconv/v thành lập Ban Chủ nhiệm dự án hiện đại hóa hệ thốn cấp nước Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
144/1998/QĐ-UB20/11/98v/v Công nhận thời gian công tác liên tục cho cán bộ
143/1998/QĐ-UB17/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình Phước"
141/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lí nhà nước tỉnh Bình Phước"
140/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động- Thương binh và Xã hôi tỉnh Bình Phước
138/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v quy định về thu,nộp và quản lý, sử dụng phí,lệ phí về công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản
137/1998/QĐ-UB11/11/98Attachment Iconv/v Bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý
133/1998/QĐ-UB06/11/98Attachment Iconv/v Ban hành đơn giá đền bù đơn giá các loại đất, hoa màu, vật kiến trúc thuộc khu vục ảnh hưởng của Dự án thủy điện Cần Đơn
132/1998/QĐ-UB05/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông- Vận tải tỉnh Bình Phước"
129/1998/QĐ-UB04/11/98Attachment Iconv/v Đăng kí nghĩa vụ quân sự và phương tiện kĩ thuật nền kinh tế quốc dân năm 1999
5
Show details for 10/199810/1998
7
Show details for 9/19989/1998
6
Show details for 8/19988/1998
7
Show details for 7/19987/1998
6
Show details for 6/19986/1998
8
Show details for 5/19985/1998
7
Show details for 4/19984/1998
1
Show details for 3/19983/1998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8405
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470