CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Hide details for 4/19994/1999
83/1999/QĐ-UB26/04/99Attachment IconV/v Phê duyệt Quy hoạch chung cải tạo và xây dựng Thị trấn Chơn Thành huyện Bình Long Tỉnh Bình Phước
78/1999/QĐ-UB20/04/99Attachment IconV/v "Giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 1999 Tỉnh Bình Phước"
68/1999/QĐ-UB10/04/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND Tỉnh với Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh Bình Phước
66/1999/QĐ-UB08/04/99Attachment IconV/v điều chỉnh Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 51/1999/QĐ-UB ngày 25/03/1999 của UBND Tỉnh Bình Phước
64/1999/QĐ-UB08/04/99Attachment IconV/v "Ban hành Danh mục số 1 các cơ quan trong Tỉnh là diện nộp lưu hồ sơ tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Tỉnh Bình Phuớc"
63/1999/QĐ-UB06/04/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng mạng lưới y tế thôn, bản Tỉnh Bình Phước
61/1999/QĐ-UB06/04/99Attachment IconV/v Thành lập Ban quản lý dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Tỉnh Bỉnh Phước
59/1999/QĐ-UB05/04/99Attachment IconV/v Ban hành quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
55/1999/QĐ-UB01/04/99Attachment IconV/v Thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ,xung điện, chất độc để khai thác thủy sản trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
13/1999/CT-UB24/04/99Attachment IconV/v Thực hiện quy định về Bảo hiểm đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
12/1999/CT-UB17/04/99Attachment IconV/v Kiểm tra truy quét và xử lý các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, di dân tự do tại các lâm trường trên địa bàn Tỉnh
10/1999/CT-UB17/04/99Attachment IconV/v Thực hiện công tác văn thư - lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
9/1999/CT-UB15/04/99Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống sốt rét trên địa bàn Tình Bình Phước năm 1999
8/1999/CT-UB10/04/99Attachment IconV/v Kiểm tra hoạt động săn bắt, vận chuyển và xoá bỏ các tụ điểm mua, bán, kinh doanh các lọai động vật hoang dã trên địa bàn Tỉnh.
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470