CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Hide details for 5/19995/1999
118/1999/QĐ-UB31/05/99Attachment IconV/v "Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội dồng Khoa học - Công nghệ Tỉnh Bình Phước"
105/1999/QĐ-UB15/05/99Attachment IconV/v Ban hành mức thu và thời gian nộp tiền sử dụng đất đối với việc giao đất ở cho cán bộ công nhân viên
104/1999/QĐ-UB15/05/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính quỹ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
100/1999/QĐ-UB13/05/99Attachment IconV/v Quy đinh chế độ khen thưởng
99/1999/QĐ-UB10/05/99Attachment IconV/v "Phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT Tỉnh Bình Phước - giai đoạn 1997-2020"
96/1999/QĐ-UB10/05/99Attachment IconV/v "Ban hành quy định về bảo vệ môi trường Tỉnh Bình Phước"
18/1999/CT-UB21/05/99Attachment IconV/v Tổ chức Hội nghị Cán bộ - Công chức hàng năm
16/1999/CT-UB14/05/99Attachment IconV/v Công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470