CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Show details for 10/199910/1999
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Hide details for 7/19997/1999
178/1999/QĐ-UB29/07/99Attachment IconV/v Điều chỉnh giá cước vận tải hành khách bằng ô tô và giá dịch vụ xe bến
177/1999/QĐ-UB26/07/99Attachment Iconv/v Phân công các thành viên BCĐ Xóa đói giảm nghèo và các đơn vị, doanh nghiệp phụ trách và giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh
175/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Tổ chức Giám định Pháp y tỉnh Bình Phước
173/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Hội từ thiện Bảo trợ Người tàn tật & Trẻ em mồ côi Tỉnh Bình Phước và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội
171/1999/QĐ-UB22/07/99Attachment Iconv/v Phê duyệt Đề cương, Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng chiến lược tài chính Tỉnh Bình Phước đến năm 2010
168/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
167/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng khu vưc Thống Nhất tỉnh Bình Phước
166/1999/QĐ-UB19/07/99Attachment Iconv/v Thuận quy hoạch giao đất cho CB-CNv của cơ quan ban, ngành, đoàn thể khối Tỉnh và huyện
165/1999/QĐ-UB16/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Trung tâm phòng chống sốt rét tỉnh Bình Phước
151/1999/QĐ-UB10/07/99Attachment Iconv/v chuyển các Dự án 372 sang Dự án 5 triệu ha rừng
150/1999/QĐ-UB06/07/99Attachment Iconv/v Giao đơn giá tiền lương cho các doanh nghiệp Nhà nước năm 1999
149/1999/QĐ-UB03/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh bình Phước
148/1999/QĐ-UB03/07/99Attachment Iconv/v Thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước
146/1999/QĐ-UB01/07/99Attachment IconV/v Giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1999
24/1999/CT-UB20/07/99Attachment IconV/v Thực hiện Nghị định 05/1999/NĐ-CP của Chính Phủ về công tác chứng minh nhân dân
23/1999/CT-UB16/07/99Attachment IconV/v Đề phòng và khắc phục ảnh hưởng "Sự cố năm 2000" trong các lĩnh vực có sử dụng Công nghệ Thông tin
22/1999/QĐ-UB10/07/99V/v Tổ chức thực hiện biện pháp ngăn chặn chặt phá cây cao su
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470