CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Hide details for 19991999
8
Show details for 12/199912/1999
21
Show details for 11/199911/1999
11
Hide details for 10/199910/1999
236/1999/QĐ-UB29/10/99Attachment IconV/v Phê duyệt Chương trình hành động bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002 tỉnh Bình Phước
235/1999/QĐ-UB28/10/99Attachment IconV/v Ban hành Quy định về quản lí đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã nghèo- khó khăn
234/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy về quản lý tài chính doanh nghiệp cho Sở Tài chính - Vật giá Tỉnh Bình Phước
233/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê và xác định lại giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Bình Phước
232/1999/QĐ-UB22/10/99Attachment IconV/v Thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính -Vật giá Tỉnh Bình Phước
231/1999/QĐ-UB15/10/99Attachment IconV/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về du lịch Tỉnh Bình Phước
228/1999/QĐ-UB11/10/99Attachment Iconv/v Thành lập chợ Biên giới Hoa Lư huyện Lộc Ninh
227/1999/QĐ-UB11/10/99Attachment Iconv/v Điều chỉnh loại đất quy định trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ban hành kèm theo quyết định số 81/1999/QĐ-UB ngày 23/4/1999 của UBND tỉnh
224/1999/QĐ-UB07/10/99Attachment IconV/v thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện nông thôn
222/1999/QĐ-UB04/10/99Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp chơn Thành, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
33/1999/CT-UB27/10/99Attachment Iconv/v Tổng kiểm kê đất đai vào năm 2000
4
Show details for 9/19999/1999
15
Show details for 8/19998/1999
17
Show details for 7/19997/1999
12
Show details for 6/19996/1999
8
Show details for 5/19995/1999
14
Show details for 4/19994/1999
2
Show details for 3/19993/1999
1
Show details for 1/19991/1999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470