CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Show details for 5/20015/2001
8
Show details for 4/20014/2001
12
Show details for 3/20013/2001
5
Show details for 2/20012/2001
9
Hide details for 1/20011/2001
9/2001/QĐ-UB22/01/2001Attachment IconV/v "ban hành quy định tạm thời về chính sách khoán bảo vệ, khoanh nuôi rừng lồ ô cho dân nghèo, đồng bào dân tộc ở địa phương"
7/2001/QĐ-UB18/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hóa vốn đầu tư XDCB năm 2000 tỉnh Bình Phước
6/2001/QĐ-UB17/01/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định cơ cấu, mật độ, loài cây và phương thức trồng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
5/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao tỉ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước
4/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2001
3/2001/CT-UB16/01/2001Attachment IconV/v triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
3/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế -xã hội năm 2001 tỉnh Bình Phước
2/2001/QĐ-UB15/01/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư XDCB tập trung năm 2000 tỉnh Bình Phước
1/2001/QĐ-UB10/01/2001Attachment IconV/v Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Show details for 19981998
20
Show details for 19971997
1
Show details for -1-1
8608
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470